Chlorki depasywują powierzchnię zbrojenia. Żadna inna substancja nie jest tak szeroko udokumentowana w piśmiennictwie jako przyczyna korozji metali w betonie
- ACI 222R-96


Przy rekonstrukcji elementów żelbetowych skażonych chlorkami beton naprawczy układany jest na "starym" betonie zawierającym chlorki. Wymagane w takich przypadkach nawilżenie "starego" betonu stwarza dobre warunki dla dyfuzji chlorków ze skażonego podłoża do świeżej mieszanki betonu naprawczego. W ten sposób naprawie towarzyszy "automatyczne" dostarczenie chlorków z wnętrza czerepu betonowego do zbrojenia otulanego betonem naprawczym co podważa sens wykonywania remontu:

   


Zaprawy naprawcze VHDRS® mogą być nanoszone na suche podłoże. Dzięki tej zalecie, przed układaniem betonu naprawczego, na suchej powierzchni elementów żelbetowych skażonych chlorkami można wykonać warstwę sczepną z zaprawy MuCis® BS 39. Warstwa sczepna wykonana na suchym betonie przeciwdziała dyfuzji chlorków z wnętrza czerepu betonowego do zbrojenia otulanego betonem naprawczym:

      


Więcej informacji na temat skażenia warstwy naprawczej chlorkami z podłoża zawiera referat: Antkiewicz J., Siwowski T., Wpływ sposobu zastosowania zaprawy naprawczej PCC na jej skażenie przez chlorki - wyniki testu, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.


© 2023 OTiK Sp. z o.o.