Chlorki depasywują powierzchnię zbrojenia. Żadna inna substancja nie jest tak szeroko udokumentowana w piśmiennictwie jako przyczyna korozji metali w betonie
- ACI 222R-96


Przy naprawach elementów żelbetowych skażonych chlorkami, zaprawa naprawcza typu PCC nanoszona jest na beton zawierający chlorki. Wymagane w takich przypadkach nawilżenie betonu stwarza dobre warunki dla dyfuzji chlorków ze skażonego podłoża do świeżej zaprawy naprawczej. W ten sposób naprawie towarzyszy "automatyczne" dostarczenie chlorków z wnętrza czerepu betonowego do zbrojenia otulanego zaprawą co podważa sens wykonywania remontu:

   


Zaprawy naprawcze VHDRS® to pierwsze materiały naprawcze typu PCC, które mogą być nanoszone na suche podłoże. Ta zaleta istotnie ogranicza możliwość skażenia świeżej zaprawy. Nanoszenie zaprawy bez nawilżania podłoża przeciwdziała dyfuzji chlorków z wnętrza czerepu betonowego do zbrojenia:

   


Więcej informacji na temat skażenia warstwy naprawczej chlorkami z podłoża zawiera referat: Antkiewicz J., Siwowski T., Wpływ sposobu zastosowania zaprawy naprawczej PCC na jej skażenie przez chlorki - wyniki testu, X seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 6-7 czerwca 2000.


© 2023 OTiK Sp. z o.o.