Wykonaniu naprawy elementu żelbetowego towarzyszy rozpoczęcie się procesów korozji zbrojenia powstających na skutek elektrochemicznej niejednorodności otuliny. Powstają one gdy wzdłuż zbrojenia ustalają się różne wartości potencjału np. wskutek przechodzenia prętów przez granicę dwóch różnych ośrodków:W typowych sytuacjach występujących w naprawie żelbetu taką granicą jest połączenie betonu konstrukcji i zaprawy naprawczej. Różne wartości potencjału w tych obszarach tworzą "skok" potencjału w obszarze przejściowym beton/naprawa. Przepływ prądu korozyjnego następuje pomiędzy obszarami o różnych potencjałach. W zależności od właściwości elektrochemicznych betonu i materiału naprawczego, produkty korozji mogą powstawać w betonie, w obszarze przejściowym, albo w zaprawie naprawczej:Równomierny rozkład potencjału na powierzchni naprawianego elementu konstrukcji utrudnia powstawanie ogniw korozji. W celu niwelowania gwałtownego skoku potencjału w obszarze przejściowym beton/naprawa, w zaprawach VHDRS® stosowane są wielofunkcyjne domieszki antykorozyjne. Ich działanie opiera się na inhibitorach korozji pasywujących powierzchnię stali oraz inhibitorach korozji adsorbujących i tworzących film ochronny na powierzchni stali. Działanie zestawu naprawczego VHDRS® System 2 obserwowane było w długoterminowych badaniach terenowych prowadzonych przez Katedrę Mostów Politechniki Rzeszowskiej. Badania te polegały na pomiarach współczynnika zmienności potencjału korozyjnego na powierzchniach naprawionych elementów konstrukcji:© 2023 OTiK Sp. z o.o.