Chlorki depasywują powierzchnię zbrojenia. Żadna inna substancja nie jest tak szeroko udokumentowana w piśmiennictwie jako przyczyna korozji metali w betonie
- ACI 222R-96


      
Chlorki szybko przemieszczają się w otulinie betonowej. Gdy ich stężenie w sąsiedztwie powierzchni zbrojenia przekroczy tzw. zawartość progową, rozpoczyna się korozja. Korozja zbrojenia wywołana przez chlorki rozwija się w charakterystycznej postaci lokalnych wżerów i przy dostępie wilgoci, w krótkim czasie prowadzi do utraty przekroju prętów.

Przy naprawach konstrukcji skażonych chlorkami tuż po wbudowaniu zaprawy naprawczej otulającej zbrojenie przedostają się do niej chlorki pochodzące z podłoża betonowego. Dalszy wzrost skażenia zaprawy powodują chlorki przenikające do niej ze środowiska zewnętrznego w trakcie eksploatacji naprawionej konstrukcji. Start i rozwój korozji zbrojenia w zaprawach skażonych chlorkami zależą od właściwości zapraw, które różnią się istotnie swoimi zdolnościami do przeciwdziałania korozji zbrojenia.Powierzchnia skorodowana zbrojenia otulonego zaprawami z dodatkiem NaCl.


Zaprawy naprawcze VHDRS® to pierwsze materiały naprawcze, które spełniają konkretne wymagania techniczne w zakresie przeciwdziałania korozji zbrojenia wywoływanej przez chlorki.


Przeciwdziałanie startowi korozji zbrojenia otulonego zaprawą skażoną chlorkami
- pomiar w/g PN-86/B-01810:

Właściwości ochronne zapraw: MuCis Steel
Protection
zaprawa
MuCis BS 38
skażona
NaCl
zaprawa
MuCis BS 39
skażona
NaCl
zaprawa
cementowa
skażona
NaCl
   stan zbrojenia otulonego zaprawą
   z dodatkiem 2 % m.c. NaCl,
   (w/g PN-86/B-01810)
pasywny * pasywny pasywny aktywny
   j.w.
   - wymaganie aprobaty techniczn.
pasywny * pasywny pasywny -
   przeznaczenie zaprawy zabezpieczenie
zbrojenia
szpachlowanie
betonu
otulanie
zbrojenia
zaprawa
wzorcowa
- nie dotyczy, * zbrojenie pokryte nieskażonym materiałem i otulone betonem skażonym chlorkami


Powierzchnia skorodowana zbrojenia otulonego zaprawą skażoną chlorkami
- pomiar metodą przyspieszoną w/g normy JIS A 6205:

Właściwości ochronne zapraw: zaprawa
MuCis BS 38
skażona
NaCl
zaprawa
MuCis BS 39
skażona
NaCl
zaprawa
cementowa
skażona
NaCl
   powierzchnia skorodowana zbrojenia otulonego
   zaprawą z dodatkiem 0,5 % m.c. NaCl, w stosunku
   do powierzchni skorodowanej zbrojenia otulonego
   zaprawą wzorcową zawierającą 0,5 % m.c. NaCl,
   w badaniu przyspieszonym (w/g JIS)
27 % 15 % 100 %
   j.w. - wymaganie aprobaty technicznej 30 18 -
   przeznaczenie zaprawy szpachlowanie
betonu
otulanie
zbrojenia
zaprawa
wzorcowa
- nie dotyczy, JIS Japan Industry Standard A 6205


© 2023 OTiK Sp. z o.o.